Till www.pkdata.se
PK Data

 

Skapa ny symbol genom att rita upp den

Skapa en egen symbol

För att skapa en ny symbol så ritar du först upp den i ritningen. När symbolen finns i ritningen väljer du Egna -> Skapa (spara) ny symbol... Där namnger du symbolen och kan ge den speciella egenskaper. Därefter väljer du vad i ritningen som ska ingå i den nya symbolen.

Du möts alltså först av en dialogruta där du anger din symbols egenskaper:

Symbolens namn

Det viktigaste är att ge symbolen ett namn. Detta namn visas senare i menyn. Om namnet redan finns kommer den nya symbolen att ersätta den symbol som har det namnet.

Namnet används som filnamn för symbolen och som namn i menyn. Filnamnet kan därför inte innehålla bindestreck (-), stjärna (*), kolon (:), backslash (/) eller punkt (.). Dessa tecken kommer att ersättas med ett understrykningstecken (_).

Placera i undermeny

Symbolerna kan organiseras i undermenyer för att gruppera symbolerna. Markera den undermeny som symbolen ska placeras i eller “* ingen undermeny *” om den ska placeras direkt i menyn Egna.

För att skapa en ny undermeny så använder du knappen Skapa ny i dialogrutan.

Lägg till som alternativsymbol

Symboler i FastEL och EasyEL kan grupperas för snabbväxling med Tab-knappen. Du kan välja att lägga till din nya symbol till en sådan växlingsgrupp. Om du markerar alternativsymbol kommer programmet att fråga dig efter vilken fil (heter samma som första symbolen i gruppen) du vill placera symbolen i.

I menyn visas bara namnet på första symbolen i växlingsgruppen, men med Tab kan du växla mellan de olika alternativa symbolerna.

Symbol för installationsel

Klicka i denna ruta om symbolen ska användas för installationsel eller om det är en pneumatiksymbol som du vill kunna rotera. Denna inställning påverkar tre saker:

  • Symbolen går att rotera med pilar eller SHIFT-knappen
  • Symbolen skalas enligt inställd skala för ritningen
  • Symbolen får ett namn som visas i materiallistor och liknande

Notera att symbolen ska ritas för skala 1:50. Den skalas sedan om för andra ritningsskalor.

Sammansatt symbol

Används för symboler som är sammansatta av flera olika symboler. Den gör att texthanteringen för kretsschema fungerar på samma sätt som vid kopiering av flera symboler.

Symbolen är en logotyp

Ett specialfall av egna symboler är logotyper. En logotyp använder inte den vanliga insättningen utan infogas som en logotyp. Läs mer om detta i kapitlet Logotyper.

OK-knappen

När du klickar på OK-knappen så kommer programmet att fråga efter vilka objekt som ingår i symbolen. Objekten väljs med CAD-programmets normala valprocedur. Mer information om hur den fungerar finns i kapitlet Välja objekt.

Till sist får du frågan om symbolens handtag. Det är den punkt du håller i symbolen när den placeras. I exemplet nedan så är handtaget för brytaren placerat i underkant. Den position du klickar på med muspekaren kommer alltså motsvara underkant på symbolen när den placerats.

Nu är du klar och din symbol finns i menyn Egna färdig att användas.

Texter bör vara tomma

Om du skapar en ny symbol för kretsschema och vill att texthanteringen ska fungera som i de symboler du utgår ifrån, bör alla texter vara tomma. Om texterna har värden från början kommer texthanteringen att ställa frågor som om du ville ändra dessa. Det gör också att textreglerna inte jobbar fullt ut.

När du sätter in de symboler som den nya symbolen utgår ifrån avbryt alla frågor om texter med ESC-knappen vid första frågan. Inga texter kommer då att tilldelas något värde. När du sedan sätter in den egna symbolen kommer texthanteringen att jobba som vanligt.

Vill du ändra i texthanteringen i en symbol öppnar du symbolen i designmode och får möjlighet att ställa in textreglerna själv. Läs mer i nästa avsnitt.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.